Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Σαράντα (40) υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2018, ανά Δημοτικό Διαμέρισμα ως εξής:

1. Έδρα του Λήμου Θάσου Τρείς (3) θέσεις
2. Λημοτικό Λιαμέρισμα Θεολόγου Έξη (6) θέσεις
3. Λημοτικό Λιαμέρισμα Καλλιράχης Τέσσερεις (4) θέσεις
4. Λημοτικό Λιαμέρισμα Λιμεναρίων Τέσσερεις (4) θέσεις
5. Λημοτικό Λιαμέρισμα Μαριών Τέσσερεις (4) θέσεις
6. Λημοτικό Λιαμέρισμα Παναγίας Τρείς (3) θέσεις
7. Λημοτικό Λιαμέρισμα Ποταμιάς Τρείς (3) θέσεις
8. Λημοτικό Λιαμέρισμα Πρίνου Έξη (6) θέσεις
9. Λημοτικό Λιαμέρισμα Ραχωνίου Τέσσερεις (4) θέσεις
10. Λημοτικό Λιαμέρισμα Σωτήρος Τρείς (3) θέσεις

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Θάσου (Τμήμα Λιοικητικών Υπηρεσιών – τηλ. 2593350140), τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας.
  2. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας).
  3. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.
  4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
  5. Πιστοποιητικό Γεννήσεως.
  6. Τίτλο Σπουδών ή Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνουν ότι γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή.
  7. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).

Ο Δήμος Θάσου προσλαμβάνει τους υδρονομείς άρδευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μετά την εκλογή τους από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η διάρκεια της σύμβασης συμπίπτει με την αρδευτική περίοδο και ορίζεται από την ημερομηνία πρόσληψης και ημερομηνία λήξης δηλ. από 15-5-2018 έως 15-10-2018, χωρίς δυνατότητα παράτασης της σύμβασης. Οι επιμέρους όροι θα καθοριστούν με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης εργασίας.

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν την λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους που θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο και απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι τη λήξη της αρδευτικής περιόδου.